Související dokumenty

Strategický plán

Strategický plán je základním dokumentem rozvoje dané oblasti, vznikl v roce 2005 a v průběhu roku 2008 byla připravena jeho aktualizace. Nový strategický plán města Písek schválilo zastupitelstvo města dne 3. 12. 2015. Vaše žádost musí být v souladu se zásadními směry rozvoje stanovenými tímto plánem.

Program podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu

Program podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě Písku pro období 2018–2030 je konstruován se zaměřením na udržitelný rozvoj kulturních a uměleckých kapacit města směřovaný k podpoře kvality života ve městě, občanské aktivity i sounáležitosti a zvyšování turistické atraktivity.

„Program rozvoje kultury a cestovního ruchu“ byl vytvořen z definované potřeby proměny města k využití svého kulturního potenciálu jako prostředku zvyšování kvality života ve městě.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

 Zastupitelstvo města Písek (dále jen zastupitelstvo města) se na svém zasedání dne 1. 12. 2016 usneslo vydat v souladu s § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (dále jen zásady).

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Odůvodnění:

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcí/aktivit a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Formy prezentace:

  • Informační materiály (pozvánky, vstupenky, tiskové zprávy, letáky aj.)
  • Propagační a reklamní materiály (plakáty, reklamní cedule, billboardy, CD a DVD aj.)
  • Materiály z realizace akce/aktivity (písemné výstupy např. školící materiály, studie, analýzy, audiozáznamy, aj.)
  • Webová a mediální prezentace akce/aktivity (internetové, audiovizuální materiály aj.)

Způsob publicity města:

Příjemce podpory má povinnost na všech formách prezentace, vzniklé v rámci dotace, uvádět na titulní straně znak publicity města Písku a minimálně větu „Akce je podporována městem Písek“. V případě hlasového záznamu bude citována věta: „Akce je podporována městem Písek“.

Příjemce podpory je povinen zajistit informování veřejnosti o tom, že danou akci/aktivitu realizoval v rámci dotace města Písek a zároveň má povinnost informovat poskytovatele o realizaci akce/aktivity (např. písemným sdělením odboru školství a kultury o zahájení akce/aktivity, zasláním pozvánky atd.).

Všechny podpořené akce/aktivity v rámci dotačních programů mají automaticky udělen městem Písek souhlas k užití znaku publicity města, a tudíž nemusí podávat žádost o použití městského znaku, loga na odbor školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Kontrola dokumentace:

Příjemce podpory má povinnost pro účely kontroly archivovat dokumentaci týkající se zajištění publicity. Tato bude doložena k vyúčtování akce/aktivity.
Nesplnění a nedoložení výše uvedených podmínek, k poskytnuté dotaci, bude zohledněno jako znevýhodňující kritérium při posuzování dalších žádostí o dotaci z rozpočtu města.
O splnění Pravidel publicity rozhoduje administrátor na základě předložené dokumentace v závěrečném vyúčtování podpořené akce/aktivity.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14. 7. 2011.

Informace pro pořadatele akcí

Informace pro pořadatele akcí ve městě Písek, které popisují postup při pořádání akcí na veřejném prostranství.

nahoru