Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na sportovní činnost

Město Písek rozhodlo dne 7. 11. 2019 usnesením zastupitelstva města Písek č. 219/19 vydat Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost s účinností od 1. 1. 2020.

Kontakty

Město Písek, odbor školství a kultury
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

tel.: 382 330 111, 382 330 555
fax: 382 214 431, 382 330 550
e-mail: e-podatelna (zavináč) mupisek.cz

 

Administrátoři:

 • Dotace kultura a cestovní ruch

  Bc. Václava Lorencová

  tel.: 382 330 202
  vaclava.lorencova@mupisek.cz
 • Dotace sport

  Ing. Alena Kalinová

  tel.: 382 330 854
  alena.kalinova@mupisek.cz
 • Dotace volnočasové aktivity

  Ing. Andrea Klimešová

  tel.: 382 330 851
  andrea.klimesova@mupisek.cz
 • Dotace – Záštita starosty – kultura, volnočasové aktivity a sport

  Petra Keclíková, DiS.

  tel.: 382 330 205
  petra.keclikova@mupisek.cz 

Související odkazy:

 • Město Písek – www.mesto-pisek.cz
 • Městské symboly – www.mesto-pisek.cz/mestske-symboly/ds-1472/p1=8004
 • Infocentrum města Písek – www.icpisek.cz, www.pisek.eu
 • Akce v Písku – www.pisek.eu
 • Jihočeský kraj – www.kraj-jihocesky.cz
 • Strukturální fondy EU ROP NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 – www.strukturalni-fondy.cz, www.rr-jihozapad.cz
 • Granty Evropské komise včetně partnerských vztahů občanů měst EU – http://ec.europa.eu/contracts_grants/, eacea.ec.europa.eu/citizenship/
 
 

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Odůvodnění:

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcí/aktivit a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Formy prezentace:

 • Informační materiály (pozvánky, vstupenky, tiskové zprávy, letáky aj.)
 • Propagační a reklamní materiály (plakáty, reklamní cedule, billboardy, CD a DVD aj.)
 • Materiály z realizace akce/aktivity (písemné výstupy např. školící materiály, studie, analýzy, audiozáznamy, aj.)
 • Webová a mediální prezentace akce/aktivity (internetové, audiovizuální materiály aj.)

Způsob publicity města:

Příjemce podpory má povinnost na všech formách prezentace, vzniklé v rámci dotace, uvádět na titulní straně znak publicity města Písku a minimálně větu „Akce je podporována městem Písek“. V případě hlasového záznamu bude citována věta: „Akce je podporována městem Písek“.

Příjemce podpory je povinen zajistit informování veřejnosti o tom, že danou akci/aktivitu realizoval v rámci dotace města Písek a zároveň má povinnost informovat poskytovatele o realizaci akce/aktivity (např. písemným sdělením odboru školství a kultury o zahájení akce/aktivity, zasláním pozvánky atd.).

Všechny podpořené akce/aktivity v rámci dotačních programů mají automaticky udělen městem Písek souhlas k užití znaku publicity města, a tudíž nemusí podávat žádost o použití městského znaku, loga na odbor školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Kontrola dokumentace:

Příjemce podpory má povinnost pro účely kontroly archivovat dokumentaci týkající se zajištění publicity. Tato bude doložena k vyúčtování akce/aktivity.
Nesplnění a nedoložení výše uvedených podmínek, k poskytnuté dotaci, bude zohledněno jako znevýhodňující kritérium při posuzování dalších žádostí o dotaci z rozpočtu města.
O splnění Pravidel publicity rozhoduje administrátor na základě předložené dokumentace v závěrečném vyúčtování podpořené akce/aktivity.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14. 7. 2011.

nahoru